Категории

Марки

Бюлетин

Запишете се в нашият бюлетин, за да получавате актуална информация за намаления и игри.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИНВЪРТ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и на потребители на нашия уебсайт: www.breakpointshop.bg. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Инвърт ЕООД и правата, които имате във връзка с тази обработка. Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Администратор на лични данни

Инвърт ЕООД (по-нататък за краткост наричан Администратор) е дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130840246 със седалище и адрес на управление гр София, жк Младост 1А, бл 510 вх2 , тел за контакти +359 885 657 882, e- mail info@breakpointshop.com

Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни: гр. София,п.к.1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2, тел (02) 91 53 518, Ел.поща: kzld@cpdp.bg ; Интернет сайт: www.cpdp.bg

Видове лични данни които обработваме

Дружеството може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
- Информация за лична идентификация ( име, имейл адрес, език за комуникация и други); 
- Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
- Финансова информация (банкова сметка и други); 
- Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер);
- Данни за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).
 Администраторът може да обработва данни, изготвени и получени в процеса на предоставяне на услугите:
-Данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;
-Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги;
-Данни от комуникацията между нас и Вас, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.); 
-Информация относно посещения и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта; 
- Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);
- Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в промоционални кампании, организирани от Администратора.
 С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Администратора има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.
Администратора има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.
Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

Цели на обработка на личните данни

- Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор; 
- Управление на предпродажбени дейности;
- Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти; 
- Администриране и отговор на клиентски оплаквания /запитвания /рекламации / връщане на суми и стоки; замяна на продукт;  
- Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;
- Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;
- Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми, управление на събиранията на вземанията;
- Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване, управление на плащанията.

В изпълнение на свои законови задължения, Дружеството обработва данните Ви  и за следните цели:

- Издаване на фактури;   
- За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи; 
- Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
- Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016г и др.;
- Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

-
Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
- Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас; 
- Лица, на които Администратора е предоставил изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължи към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с Администратора обработват личните Ви данни от името на Администратора;
- Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, др.;
- Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
- Лица, които по възлагане на Администратора да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
- Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас; 

Срок за съхранение на личните данни

Дружеството като администратор на данни обработва и съхранява за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство. Данни се съхраняват за срок, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им. След отпадане на задължението за съхраняване или срока за който е определен, данните се унищожават и/или изтриват.

Права на физическите лица - субекти на данни.

- Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

- Право на коригиране на неточни лични данни
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

- Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
Отпадане на необходимостта от обработка;
Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
Незаконна обработка на данни;
Законово задължение за изтриване;

- Право на ограничаване на обработването

- Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
предоставяме данните директно на Вас;
при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор.

- Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

- Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда
Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679.Може да подадете жалба до надзорният орган чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи.

При допълнителни въпроси относно настоящата Политика за поверителност, може да се свържете с нас на тел +359 885 657 882, e- mail info@breakpointshop.com.